Image Credit:AT&T Giving $5 Credit to Customers Following Major Network Outage

AT&T wa, getsuyobi no machi no daishingō no taika ni yori, eiai sareta kyaku ni, 1ketsugo no akaunto ni 5doru no kurejito o teikyō suru to kofuku shimashita. Kurejito wa 2tsu no akaunto cycle ni jidōteki ni ŋōsareru tsumoridesu.
tsūshin kigō wa, daishingō no sain aporo ijingu ga sazukari shita. Daishingō no taika ga okoshita konran to, oyobi ya, hoka no hito to tsunagarukotoni kyūshū suru hitsuyō sa remasu. Koronato no shōnin ni yotte, keiyaku sa rete iru kyaku ni kurejito o teikyō shimasu. Anata o anshin sasetakute, itsu itsu watashitachi no kyaku ni oite sesshoku dekiruyō, zannen-mono ni shite ryōyū dekiru yokan ga arimasu.
wareware wa mata, kore ga mirai ni okoranai yō ni suru tame no dōjini ōdō o n toru tsumoridesu. Wareware no pureai wa, tsudzurudoko naku, watashitachi no kyaku ga tsunagarete iruyō o kakunin suru tameni kakei ari masu.
AT&T wa, CEO John Stankey ga kaiji ni utsushita tte ta no o kyōden shi ta. So no naka de, kaisha wa “okeru jishin o mota monono taishō ni shite, sunawachi” kinō ga “getsuyobi ni okottakotowo fuse jisetsu shite imasu.”
AT&T no shoki no shinsa ni motozuku, daishingō wa, jōhō no tenkai ya netowaku no kakuchi no katei to yōshiki ni yori okorareta toshite, saikiorosezu no katei ya jētsuto no jirei. Tō no seifu wa, getsuyobi ni, FBI to kōanchōga kono taika ni kanshite shirabete iruyō to iimashita.
Daishingō wa, mokuyō no asa ni hajimari, ichiman nin ijō no kyaku ga, seru denwa o kakete ikenakattate mai ni kōfu, denwasha data o shiyō suru koto ga dekimasen. AT&T wa, getsuyobi no higashini, kyaku no miteitai kazu no sanbun no kurejito no netowaku ni akusesu ga dekite imashitato shi, sonotame kiroku kaiyaku wa, mae no getsuyobi no gogo 1ji goro hōrestōā do.
AT&T wa, kurejito o teikyō shite i nai at&t baiinesu, mae tere, mataha kenmin kyakuno hōmonsha ni taishō shita. Kyakuno atai wa, denwa de sutorianai ba, soshite CNET ni ieba, kono kyaku ga, taika ni sa remashita baai wa, hoho wa, ari, to taiwansha ga iimashita.
AT&Tは木曜日に全米で発生したネットワークの大規模な障害に対し、被影響顧客に対して1アカウントにつき5ドルのクレジットを提供することを発表しました。このクレジットは2つの請求サイクル内に自動的に適用されるとのことです。
AT&Tの全文謝罪ステートメントでは、「木曜日のネットワーク障害に対し謝罪します。」と述べ、影響を受けた顧客にクレジットを自動適用し、顧客の信頼を確保し、今後このようなことがないよう取り組んでいくことを強調しています。
AT&TのCEO、John Stankeyが送った社員への手紙では、会社が多くの顧客を失望させたと述べ、「木曜日に起こったことを予防するための変更を既に実施した。」と述べています。
AT&Tは障害の原因がネットワーク拡張中に使用された誤ったプロセスによるものであり、サイバー攻撃ではないと述べています。そして、アメリカ政府はFBIと国土安全保障省が障害を調査しているとの情報も共有されています。

引用元記事はこちら
AT&T Giving $5 Credit to Customers Following Major Network Outage