Image Credit:Apple Music Launches Monthly Replay Experience

Apple Music Replay desu. Apple Music Replay wa, mujinichigata ni Reiji sareru you ni natsute, sankaisha wa, rasuto no ichinenkan no ongaku no shouhisu ni kansuru toukei wo miru koto ga dekimasu. Getsu menshikku no Replay ni wa, zengetsu no ongaku no shiyou jikan no sorezore no total kara, top no atoisuto, kyoku, arubamu, oyobi getsu nitsuite no mijikai tachiba ga arawasaremasu. Kono data wa zenshin sare, ato de rikai dekiru you ni shimasu, sankaisha wa, mae no tsuki no Replay wo mite ikisouni naru nodesu. Kono Replay wa, replay.music.apple.com de mirareru browser dake no taiken de arimasu. Nenkan no Replay to chigainagara, Getsu Replay wa, tsunagari puriresto ya haitaraiburarini tashikamerareru pururei ya makimodoshi wa arimasen.


Pexelsによる写真提供

Appleによって新たに導入された「Apple Music Replay」の月次版は、ユーザーがより頻繁に自分の聴き方の統計を確認できるようになりました。年1回の完全な「Apple Music Replay」は、ユーザーの1年間の音楽消費を振り返るもので、年末に提供されます。
この月次版では、前月の総聴取時間やトップアーティスト、曲、アルバム、さらに毎月のマイルストーンが表示されます。このデータはアーカイブされ、後日再訪することが可能で、過去の月のReplayを見返すことができます。
この機能は、replay.music.apple.comで閲覧可能であり、ブラウザでのみ利用できます。年次版と異なり、月次版にはライブラリに追加できるプレイリストやハイライト映像は付属していません。

引用元記事はこちら
Apple Music Launches Monthly Replay Experience